Česky | English

Tips for your Trips

Želinský meandr

Želinský meandr s rozlohou 174,5 ha byl vyhlášen v roce 1992 přírodní památkou. Území je chránìno geologicky a geomorfologicky. Nacházejí se zde hluboce zaříznutá údolí meandrující řeky Ohře mezi Nechranickou přehradou a obcí Želina. Na skalnatých svazích kaoonovitého údolí žije řada chránìných a ohrožených živoČichí a vyskytuje se zde nìkolik význaČných druhí rostlin. Skalnaté, jen tìžko přístupné svahy prorístá stepní, lesostepní a lesní vegetace.

Nechranická přehrada

Vodní nádrž Nechranice je se svou rozlohou 1300 ha šestou nejvìtší přehradní nádrží České republiky a také přehradou s nejdelší sypanou hrází ve střední Evropì (3 280 m). Vodní dílo Nechranice leží v severních Čechách v okrese Chomutov. Vodní nádrž byla vybudována na řece Ohři v letech 1961 až 1968 mezi historickými mìsty Kadao, Chomutov a Žatec. Tato nádrž sloužila zejména jako zdroj vody pro nedaleké elektrárny v Tušimicích. V souČasnosti je využívána k rekreaci, je vhodná zejména pro rybaření a vodní sporty. Její jižní břeh v lokalitì Vikletice nabízí v souČasné dobì 7 kempinkových zařízení s možností ubytování v bungalovech a chatkách, ve vlastních stanech a karavanech. Výstavba a zatopení byla příČinou zániku tìchto obcí: Bìšice , Chotìnice, Černíky, Dolany, Drahonice a Lomazice.

Stolová hora Úhošť

Národní přírodní rezervace Úhošť nebo-li stolová hora se nachází na okraji Doupovských hor kudy vede i nauČná stezka. Její rozloha je 114,5 ha a nachází se mezi osadami Brodce a Pokutice na pravém břehu řeky Ohře. Tato rezervace byla vyhlášena v roce 1974 k ochranì tabulové (stolové) hory význaČné geologické stavby. Na svazích jsou přirozená lesní a stepní spoleČenstva. V uvedené lokalitì se nachází až 1000 druhí rostlin z 3000 evidovaných v České republice. Po okraji hranice NPR vede Červená TZ z Pokutice do Rašovic, se kterou jde soubìžnì i nauČná stezka.

Monastery Klášterec nad Ohří

Klášterec castle, built on a promontory of the river Ohře at the foot of the Ore Mountains, is one of the most important historical sites in the northwestern Bohemia. The name of the castle and town is an Old Czech term for a small monastery (derived from Latin claustrellum), which was founded around the year 1250 by Benedictines from Postoloprty, in places of the present-day town. The castle is located on the left bank of the river Ohře in a ten hectare, dendrological very valuable English park from the 1820s and 1870s, in which 220 tree species from all around the world can be found.

In addition to many dendrological rare species and extraordinary trees, the precious "maidenhair tree" grows there. This species is native to East Asia and originate in the ancient Ginkgo genus. The Ginkgo Biloba is the only extant species to this very day within its group. The leaves are unique among seed plants, being fan-shaped with veins radiating out into the leaf blade. It is one of the best-known examples of a living fossil.

Aquapark in Klášterci nad Ohří

Aquapark was constructed on the edge of the city in 1998 and offers a number of attractions for visitors. Swimming pool, surf machine, "water mushrooms", gargoyles, massage beds, children's pools, 28 meter, 68 meter and 128 meter water slides and a diving tower. For visitor's enjoyment there is also: 1 street basketball court, 3 ping-pong tables, 1 Russian bowling area and 6 beach volleyball and football courts.